Teamwork of businesspeople at work to build a business system

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, diegtis pažangius vadybos metodus ir valdymo sistemas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą.
Remiamos veiklos – susijusios su šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų, išskyrus personalo valdymo sistemas, diegimu įmonėse.
Pareiškėjais (projekto vykdytojais) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
Projektui taikomi šie atrankos kriterijus:
 1. Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo”, antrojo programos tikslo 3 uždavinio „Skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“, kurį įgyvendinus išaugs įmonių, diegiančių netechnologines inovacijas, dalis, palyginti su visomis įmonėmis (procentais);
2. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.;
 3. MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. Išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui, įsigijimas. Išorinės konsultacinės paslaugos negali būti nuolatinės ar periodinės, taip pat jos negali būti susijusios su įprastomis įmonės veiklos išlaidomis, tokiomis, kaip tos, kurios skirtos einamosioms konsultavimosi mokesčių klausimais paslaugoms, įprastoms teisinėms paslaugoms ar reklamai.
2. tinkamos finansuoti išlaidos pagal de minimis reglamento nuostatas:
   2.1. standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfiguravimą įmonės poreikiams, ar finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos. Finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) būdu įsigyta standartinė programinė įranga iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe. Standartinė programinė įranga turi buti tiesiogiai susijusi su inovatyvaus vadybos metodo ir (ar) valdymo sistemos diegimu. Programinės įrangos įsigijimo ar finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
   2.2. patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (inovatyvių valdybos metodų ir valdymo sistemų sertifikavimo/akreditavimo išlaidos).
   2.3. projektą vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos, kurios yra būtinos projekto tikslams pasiekti ir tiesiogiai susijusios su inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimu. Projektą vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų
Didžiausia projektui prašomų lėšų suma yra 86 000 Eur.
Mažiausia projektui prašomų lėšų suma yra 4 000 Eur.
Paramos intensyvumas  – iki 50 proc.

Facebook Comments