Hat-Construction-700

PROGRAMOS TAISYKLIŲ PROJEKTAS

Apie programą: Pagal šią Priemonę remiamos visos verslo plėtros sritys, išskyrus šias:
1. alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
2. ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
3. azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
4. didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
5. finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
6. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
7. nekilnojamojo turto operacijos;
8. teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
9. medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
10. žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui.
11. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede (toliau – Sutarties I priedas) nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Galimi pareiškėjai:
Privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie vykdo ūkinę komercinę veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamas.
Pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje. Juridinio asmens buveinė turi būti įregistruota, o jos įregistravimo adresas turi sutapti su veiklos vykdymo vietos adresu;
Pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta deklaruota kaimo vietovėje (pareiškėjo – fizinio asmens – veiklos ir gyvenamosios vietos deklaravimo adresai gali nesutapti).

Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas

2. naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama: 2.1. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui; 2.2. projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina specializuota technika ir (arba) įranga. Jeigu projekto tikslams pasiekti yra būtina įsigyti motorinę transporto priemonę, parama motorinės transporto priemonės įsigijimui negali viršyti 25 proc. paramos projektui vertės. Įsigyjama motorinė transporto priemonė turi būti priskiriama prie N kategorijos, N1 klasės motorinių transporto priemonių (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų;
3. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
4. bendrosios išlaidos.

Netinkamos finansuoti išlaidos:
1. nenumatytos projekte, nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 26 punkte nustatytų reikalavimų ir neįvardytos Taisyklių 28 punkte;

2. trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos, išskyrus naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidas;
3. smulkių buities reikmenų įsigijimo išlaidos (patalynės, stalo įrankių, indų ir pan.);
4. vidaus vandenų transporto priemonės, priskiriamos žvejybos laivams, mažiesiems laivams (išskyrus irklines valtis ir baidares), pramoginiams laivams, sportiniams laivams, asmeniniams laivams (vandens motociklams), kaip nurodyta Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse;
5. visų tipų orlaiviams priskiriami aparatai (mašinos), kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme ir kituose tai reglamentuojančiuose teisės aktuose;
6. miškų ūkio įranga ir technika (medienos ištraukimo traktoriai, savikrovės priekabos, medvežiai, miškavežiai, medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, medžių ir (arba) krūmų pjovimo ir skiedrų ruošimo kombainai energetinėms plantacijoms, mechanizmai šakoms į rulonus presuoti, medienos smulkintuvai (kapoklės), žemės ūkio technika ir įranga, sukomplektuota be priedų, skirtų projekte numatytai (-oms) veiklai (-oms) vykdyti, kombainai, taip pat R kategorijos priekabos ir S kategorijos keičiama velkamoji įranga, kaip nurodyta Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“;
7. paprastojo (einamojo) remonto išlaidos;
8. išlaidos reklamai, skirtai ne projektui viešinti;
9. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas nesilaikant pirkimo procedūrų, nurodytų Administravimo taisyklėse;
10. išlaidos, viršijančios Ministerijos nustatytus įkainius. Jeigu pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus didžiausiuosius įkainius, finansuojama pagal nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą;
11. žemės pirkimo ir (arba) nuomos išlaidos, išlaidos, susijusios su nuomos sutartimi, turto nuomos mokestis, palūkanų mokėjimo, netiesioginės išlaidos, draudimo įmokos;
12. gyvūnų, vienmečių augalų įsigijimo išlaidos;
13. išlaidos, padengtos naudojant finansų inžinerijos priemones, finansuotas iš ES struktūrinių fondų lėšų, taip pat paramos lėšas, finansuojamas iš kitų nacionalinių programų, ES struktūrinių fondų, bet kurio kito ES ir (arba) tarptautinio fondo lėšų;
14. turtas, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas).

Paramos dydis:
Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas (parama neteikiama projektams, kuriuose neplanuojama kurti naujų darbo vietų).
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti:
1. 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų), jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų;
2. 150 000 Eur (vieno šimto penkiasdešimt tūkstančių eurų), jeigu projekte numatyta sukurti 3 naujas darbo vietas;
3. 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų), jeigu projekte numatyta sukurti 2 naujas darbo vietas;
4. 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), jeigu projekte numatyta sukurti 1 naują darbo vietą.
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Įkurtas darbo vietas privaloma išlaikyti 8 metų. 80 Proc. naujų darbo vietų privalo būti sukuriamos kaimo gyventojams.

Projektų atrankos kriterijai:
1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą):
– Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dienai ir ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje) – 5 balai.
– Pareiškėjas (juridinis asmuo) – ne trumpiau kaip 1 metus registruotas kaimo vietovėje ir ne trumpiau kaip 1 metus veikia kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dienai ir ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo yra registruotas ir veikia kaimo vietovėje) – 5 balai.
2.
Prašoma mažesnio paramos intensyvumo: paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentą, iki 25 balų.
3. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis:
– 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų.
– 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį (projektams, įgyvendinamiems Vilniaus r. sav., balai neskiriami) – 5 balai.
4. Kuriama daugiau darbo vietų arba vystomas šeimos verslas ir (arba) licencijuota veikla:
kuriama daugiau darbo vietų kaimo gyventojams (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui ir fiziniam asmeniui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymą). Pareiškėjas įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos kaimo gyventojams (t. y. įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai):

– 5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams – 25 balai.
– 4 darbo vietos kaimo gyventojams – 20 balų.
– 3 darbo vietos kaimo gyventojams – 15 balų.
– 2 darbo vietos kaimo gyventojams – 10 balų.
– 1 darbo vieta kaimo gyventojui – 5 balų.
Vykdomas šeimos verslas ar licencijuota veikla (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui). Projekte numatyta vykdyti veikla, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas) arba pareiškėjas numato vykdyti licencijuotą veiklą (išskyrus licencijuotas veiklas, įtrauktas į Taisyklių 9 punkte nurodytą neremiamų veiklų sąrašą) – 25 balai.
5. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise – 10 balų.
6. 
Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus (pagrindinis akcininkas – akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos) atveju – vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus) 10 balų.
7. Pareiškėja moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens –  pagrindinė akcininkė yra moteris – 5 balai.
8. Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai – 10 balų.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų.

Verslo plano ir kitų dokumentų parengimo bei projekto vykdymo kaina:
– Paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo, taip pat susirašinėjimo su NMA, projekto vertinimo metu kaina  – iki 1 000  Eur.*

– Paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo, susirašinėjimo su NMA, projekto vertinimo metu, projekto įgyvendinimo metu ir projekto kontrolinio laikotarpio metu (8 metus kaina) – iki 1 400  Eur.*
– Paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo, susirašinėjimo su NMA, projekto vertinimo metu ir projekto įgyvendinimo kaina jei projekte numatytos statybos – iki 1 800  Eur.*

*UAB „Magvita” pasilieka teisę konkrečias kainas ir jų išdėstymą derinti su konkrečiu klientu, atsižvelgiant į konkrečią jo situaciją.

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments