PBT-heroPRIEMONĖS TAISYKLĖS

Pagal priemonės veiklos sritį remiamas miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka) ir įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). 

Tinkami pareiškėjai – juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Vientiso veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus atvejus, kai veisiamo miško plotas ribojasi su mišku (t. y. tampa jau esančio miško dalimi) ar ribojasi su veisiamu mišku, už kurį skirta parama, ir laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“;

Vienkartinė, 100 proc intensyvumo, miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties, pagal lentelėje pateiktus atskirų želdinių įkainius.

Medžių rūšys* Miško įveisimo išmoka Eur už 1 ha Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų) Eur už 1 ha
Paprastoji pušis 1097 363
Paprastoji eglė 988 284
Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas 1002 123
Juodalksnis 1023 123
Europinis ir plačiažvynis maumedžiai 1900 204
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna 2491 224
Mažalapė liepa 2578 178
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas 3140 246
Drebulė 1546 136
Hibridinė drebulė 2123 150
  1. Į miško įveisimo išmoką įtrauktos ir projektuotų miško apsaugos priemonių (tvorų įrengimo ir pan.) išlaidos.
  2. Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (988 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka (123 Eur už 1 ha).

 Priemonės atrankos kriterijai:
1.
Visi su paramos paraiška pateikti projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio), – 20 balų.
2.
Daugiau nei 50 proc. veisiamo ploto priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, – 15 balų.
3.
Miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, – 15 balų.
4.
Visuose su paramos paraiška pateiktuose projektuose beržai, pušys, eglės, juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc. – 15 balų.
5.
Miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., – 10 balų.
6.
Pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra: fizinis asmuo – 15 balų; juridinis asmuo –10 balų.
7.
Veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, – 5 balai.
8.
Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – 5 balai.
Jei paramos paraiškoms bus skirtas vienodas atrankos balų skaičius, bet joms finansuoti lėšų nepakaks, bus atliekamas papildomas paraiškų atrankos vertinimas, pirmenybę skiriant pareiškėjams:

– kurie yra negavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
– pagal mažiausią jiems apskaičiuotą paramos sumą.

Parama neteikiama, jei atkuriamas miškas arba miškas veisiamas plote, kuriame plynai iškirsti savaime mišku apaugantys ar apaugę plotai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą arba VMT duomenų bazę kaip miškas arba žemė apauganti mišku.
Parama neteikiama, jei projekte suprojektuotas želdinimo ir (arba) žėlimo plotas sudaro mažiau nei 70 procentų viso veisiamo ploto.
Parama neteikiama, jei miškas veisiamas kaip kompensacija už verčiamą kitomis naudmenomis miško žemės plotą pagal Miškų įstatymo 11 str.
Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 8 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti.

Paraiškos pagal šią Priemonę priimamos nuo 2016 m. spalio 17 d. iki 2016 m. gruodžio 16 d.

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments