PRIEMONĖS TAISYKLĖS

Remiama sritis: pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.
Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi veikti (vykdoma žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 1 metus. Jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla, jis turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per praėjusį ataskaitinį arba ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, veikiančio ne trumpiau kaip 6 mėn. ir ne ilgiau kaip 1 metus, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla ir kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusį ataskaitinį arba ataskaitinį laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per 6 mėn. sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;

Didžiausioji paramos suma:
1. labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų) vienam projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiui;
2. vidutinėms įmonėms ir didesnėms nei vidutinės įmonės – 4 000 000 Eur (keturi milijonai eurų) vienam projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiui;
3. įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų).

Paramos intensyvumas – 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso neatitinkančioms įmonėms – 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Paramos intensyvumas pareiškėjams, gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus – 50 proc. (kai po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą) (išskyrus atvejus kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo) tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos intensyvumas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso neatitinkančioms įmonėms, gaminančioms ekologiškus žemės ūkio produktus (kai po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą) (išskyrus atvejus kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo) – 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos išlaidos:
1. statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas:
    1.1. statinių (gamybos ir pramonės paskirties pastatų ir (arba) inžinerinių statinių)
    1.2. nutekamųjų vandenų valymo sistemų;
    1.3. kitų infrastruktūros su projektu susijusių inžinierinių tinklų;
2. įranga (nauji įrenginiai ir mechanizmai, technika):
    2.1. pieno perdirbimo ir (ar) rinkodaros;
    2.2. pieno ir pieno produktų atliekų perdirbimo ir tvarkymo;
    2.3. speciali pieno ir pieno produktų transportavimo (ne daugiau 20 proc. nuo kitų tinkamų finansuoti išlaidų vertės);
    2.4. laboratorinė – žaliavų, technologinio proceso ir produkcijos kokybei patikrinti ir produkcijos kokybei kontroliuoti;
    2.5. tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla ar visu gamybos ciklu;
    2.6. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
3. bendrosios (iš jų viešinimo) išlaidos.

Atrankos kriterijai (pirmumo balai):
1. Pareiškėjo dydis:
   1.1. pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė – suteikiama 15 balų;
   1.2. pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų;
2. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
   2.1. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 1 iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
   2.2. didesnėms už vidutines įmonėms virš 0,5 iki 1 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
   2.3. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 2 iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
   2.4. didesnėms už vidutines įmonėms virš 1 iki 1,5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
   2.5. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 3 iki 4 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
   2.6. didesnėms už vidutines įmonėms virš 1,5 iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
   2.7. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 4 iki 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
   2.8. didesnėms už vidutines įmonėms virš 2 iki 2,5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
   2.9. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 5 iki 6 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
   2.10. didesnėms už vidutines įmonėms virš 2,5 iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
   2.11. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 6 iki 7 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
   2.12. didesnėms už vidutines įmonėms virš 3 iki 3,5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
   2.13. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 7 iki 8 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
   2.14. didesnėms už vidutines įmonėms virš 3,5 iki 4 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
   2.15. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 8 iki 9 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
   2.16. didesnėms už vidutines įmonėms virš 4 iki 4,5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
   2.17. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 9 iki 10 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
   2.18. didesnėms už vidutines įmonėms virš 4,5 iki 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
   2.19. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 10 procentinių punktų – suteikiama 10 balų;
   2.20. didesnėms už vidutines įmonėms virš 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
3. Projekte numatytų įsigyti įrenginių, mechanizmų, technikos vertės dalis visame projekte:
   3.1. kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra virš 60 proc. – suteikiama 10 balų;
   3.2. kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra nuo 40 proc. iki 60 proc. įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
4. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas:
   4.1. iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai daugiau negu 5 metus – suteikiami 5 balai;
   4.2. iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 3 balai.
5. Įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpyje išlaikytas nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius:
   5.1. nuo 1 proc. iki 5 proc. įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
   5.2. virš 5 proc. – suteikiama 15 balų.
6. Projekte diegiamos inovacijos – suteikiamai 10 balų (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“).
7. Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas, kai ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra nuo 5 iki 20 proc. – suteikiama 10 balų.
8. Projektas visa apimtimi planuojamas įgyvendinti kaimo vietovėje (iki 6000 gyventojų) – suteikiami 5 balai.
9. Gaminantiems arba planuojantiems (po projekto įgyvendinimo) gaminti ekologiškus žemės ūkio produktus, kai po projekto įgyvendinimo projekto kontrolės laikotarpiu 50 ir daugiau procentų ūkio subjekto pardavimo pajamų sudaro sertifikuotos ekologiškos produkcijos pardavimai – suteikiami 5 balai.
10. Pareiškėjas užsiima žemės ūkio produktų gamyba (kai pareiškėjas žemės ūkio kooperatyvas – kooperatyvas arba kooperatyvo nariai užsiima žemės ūkio produktų gamyba) ir perdirba savo valdoje (kai pareiškėjas žemės ūkio kooperatyvas – kooperatyvo arba kooperatyvo narių valdose) užaugintą produkciją ir (arba) užsiima jų rinkodara – suteikiama 10 balų.
11. Pareiškėjo – žemės ūkio kooperatyvo – narių skaičius:
   11.1. žemės ūkio kooperatyvo narių skaičius yra daugiau kaip 50 iki 100 įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
   11.2. žemės ūkio kooperatyvo narių skaičius yra daugiau kaip 100 – suteikiami 5 balai.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Tuo atveju, kai paramos paraiškos surenka vienodą atrankos balų skaičių, bet joms finansuoti lėšų nepakanka, turi būti atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, reitinguojant pareiškėjus:
1. pagal pareiškėjus, kurie yra negavę EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
2. pagal prašomą mažesnį paramos intensyvumą projektui;
3. pagal mažiausią prašomą paramos sumą. Jei atlikus papildomą paramos paraiškų atrankos pirmumo vertinimą, tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma viršija žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą skirti priemonės veiklos srities paramos sumą, atliekami Administravimo taisyklių 60 punkte nurodyti veiksmai.

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments