PRIEMONĖS TAISYKLĖS

Šiam kvietimui ketinama skirti 45 000 000 Eur. paramos lėšų.

Remiama veikla, susijusi su  žemės ūkio produktų (išskyrus pieno) perdirbimu, žemės ūkio produktų rinkodara ir (arba) plėtra.
Pareiškėjai gali būti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.

Tinkamų išlaidų kategorijos (priklauso nuo remiamos veiklos sektoriaus):
1. nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto išlaidos;
2. naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. investicijos į nematerialųjį turtą;
4. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 ,,Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“;

Paramos suma:
– labai mažoms ir mažoms įmonėms – didžiausioji paramos suma šiems paramos gavėjams – 3 000 000 Eur
– vidutinėms įmonėms – didžiausioji paramos suma šiems paramos gavėjams – 4 000 000 Eur
– įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtas maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų).

Prioritetiniai balai:
1. Pareiškėjo dydis:
1.1. pareiškėja yra labai maža arba maža įmonė – suteikiama 15 balų;
1.2. pareiškėja yra vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų;
2. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
2.1. virš 1 iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
2.2. virš 2 iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
2.3. virš 3 iki 4 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
2.4. virš 4 iki 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
2.5. virš 5 iki 6 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
2.6. virš 6 iki 7 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
2.7. virš 7 iki 8 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
2.8. virš 8 iki 9 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
2.9. virš 9 iki 10 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
2.10. virš 10 procentinių punktų – suteikiama 10 balų.
3. Projekte numatytų įsigyti įrenginių, mechanizmų, technikos vertės dalis visame projekte:
3.1. kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra virš 60 proc. – suteikiama 10 balų;
3.2. kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra nuo 40 proc. iki 60 proc. įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
4. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas:
4.1. daugiau negu 5 metus – suteikiami 5 balai;
4.2. nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 3 balai.
5. Įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpyje išlaikytas nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius:
5.1. nuo 5 proc. iki 10 proc. įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
5.2. virš 10 proc. – suteikiama 20 balų;
6. Projekte diegiamos inovacijos – suteikiama 10 balų (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“) .
7. Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas:
kai ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra nuo 5 iki 20 proc. – suteikiama 10 balų.
8. Projektas planuojamas įgyvendinti kaimo vietovėje (iki 6000 gyventojų)– suteikiama 10 balų.
9. Gaminantiems arba planuojantiems (po projekto įgyvendinimo) gaminti ekologiškus žemės ūkio produktus, kai po projekto įgyvendinimo projekto kontrolės laikotarpiu 50 ir daugiau procentų ūkio subjekto pardavimo pajamų sudaro sertifikuotos ekologiškos produkcijos pardavimai – suteikiama 10 balų.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai paramos paraiškos surenka vienodą atrankos balų skaičių, bet joms finansuoti lėšų nepakanka, turi būti atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, reitinguojant pareiškėjus:
1. pagal pareiškėjus, kurie yra negavę EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
2. pagal mažiausią prašomą paramos sumą. Jei atlikus papildomą paramos paraiškų atrankos pirmumo vertinimą, tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma viršija žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą skirti priemonės veiklos srities paramos sumą, atliekami Administravimo taisyklių 60 punkte nurodyti veiksmai.

Paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo kaina*.
Paslaugos kaina priklauso nuo konkretaus projekto sudėtingumo ir kliento poreikių – ar pageidaujama parengti tik verslo planą, paraišką ir susijusius dokumentus, ar konsultuoti projekto įgyvendinimo metu, ar rengti viešuosius pirkimus, mokėjimo prašymus ir pan. ar pageidaujama teikti ataskaitas ir visą kontrolinį laikotarpį.
Vidutiniškai paslaugo kaina gali sudaryti nuo 0,25 iki 2 proc. prašomos paramos sumos. Kaina taip pat priklauso nuo prašomos paramos sumos – kuo didesnė prašoma paramos suma, tuo mažesnis taikomas procentas.

*UAB “Magvita” pasilieka teisę konkrečias kainas derinti su konkrečiu klientu, atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments