PRIEMONĖS TAISYKLĖS

Remiama veikla: Pagal Priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti.

Neremiama: alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais; tabako gaminių gamyba ir prekyba jais; ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais; azartinių lošimų ir lažybų organizavimas; didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija; finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla; draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos; nekilnojamojo turto operacijos; teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas; medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos; elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas; apgyvendinimo veikla; krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla; už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą; žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo”. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede (toliau – Sutarties I priedas) nurodytas produktas.

Paramos gali kreiptis (pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė įsteigta kaimo vietovėje ir užregistruota Juridinių asmenų registre ; pareiškėjo – fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta deklaruota kaimo vietovėje.):
– fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos bent 3 (tris) praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojant nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d.;
– naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo;
– naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga socialiniam verslui vykdyti.

Projekte numatyta veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje (išimtis gali būti taikoma paslaugų teikimui).
Parama neteikiama: pareiškėjui, gavusiam paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiems ūkiams”

Paramos suma vienam projektui – iki 40 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos). Parama teikiama kaip 100 proc. išmoka.

Tinkamos išlaidos:
1. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;

2. naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
         2.1. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
        2.2. projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N kategorijos N1 klasės motorinę transporto priemonę (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų krovinių skyrius;
3. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
4. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, bet ne daugiau kaip 2 200 Eur (du tūkstančiai du šimtai eurų) be PVM. Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis.
Netinkamos finansuoti išlaidos:
1. nenumatytos projekte, nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 28 punkte nustatytų reikalavimų ir neįvardytos Taisyklių 30 punkte;

2. trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos, išskyrus naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidas;
3. smulkių buities reikmenų įsigijimo išlaidos (patalynės, stalo įrankių, indų ir pan.);
4. vidaus vandenų transporto priemonės, priskiriamos žvejybos laivams, mažiesiems laivams (išskyrus irklines valtis ir baidares), pramoginiams laivams, sportiniams laivams, asmeniniams laivams (vandens motociklams), kaip nurodyta Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse;
5. visų tipų orlaiviams priskiriami aparatai (mašinos), kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme ir kituose tai reglamentuojančiuose teisės aktuose;
6. miškų ūkio įranga ir technika (medienos ištraukimo traktoriai, savikrovės priekabos, medvežiai, miškavežiai, medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, medžių ir (arba) krūmų pjovimo ir skiedrų ruošimo kombainai energetinėms plantacijoms, mechanizmai šakoms į rulonus presuoti, medienos smulkintuvai, kapoklės);
7. šių transporto priemonių įsigijimo:
     7.1.L kategorijos ar jai prilyginamų (mopedų, motociklų, triračių, keturračių motociklų, bagių, kartingų ir pan.);
     7.2. M kategorijos (lengvieji automobiliai ir autobusai) ir jai priskiriamų kėbulų tipų (išskyrus autokatafalkus ir 8 sėdimų vietų transporto priemones, skirtas keleiviams vežti);
     7.3. N kategorijos ir jai priskiriamų kėbulų tipų, kurių kodai – BAE, BAF, BAG, BAH, BAM, BC, BD, BAN, BAR, BAS (vilkikai, sunkvežimiai, šaldytuvai);
     7.4. G kategorijos (visureigiai) ir jai priskiriamų kėbulų tipų;
     7.5. O kategorijos (priekabos ir puspriekabės) ir jai priskiriamų transporto priemonių, kurių kodas – DD;
     7.6. specialiosios paskirties transporto priemonių (gyvenamųjų automobilių, kemperių ir kt.), kurių kodai – SA, SB, SC, SE, SJ, SN, SR, ST, SV ir SZ;
8. paprastojo (einamojo) remonto išlaidos;
9. išlaidos reklamai, skirtai ne projektui viešinti;
10. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, paslaugas ar darbus nesilaikant pirkimo procedūrų, nustatytų Pirkimų taisyklėse;
11. žemės pirkimo ir (arba) nuomos išlaidos, išlaidos, susijusios su turto nuomos sutartimi, turto nuomos mokestis, palūkanų mokėjimo, netiesioginės išlaidos, draudimo įmokos;
12. gyvūnų, vienmečių augalų įsigijimo išlaidos;
13. išlaidos, padengtos naudojant finansų inžinerijos priemones, finansuotas iš ES struktūrinių fondų lėšų, finansuojamos iš kitų nacionalinių programų, ES struktūrinių fondų, bet kurio kito ES ir (arba) tarptautinio fondo lėšų;
14. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas).

Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą paramos gavėjas turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

Už atitiktį Taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams skiriami balai. Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.
Projektų atrankos kriterijai:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1.

Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima didžiausia paramos suma. Už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje pateikiamą informaciją.

30 30
2.

Projekte numatyta vykdyti socialinį verslą.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją ir šios informacijos atitiktį Socialinio verslo koncepcijai ir Socialinio verslo gairėms.

15 15
3.

Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti dvi arba daugiau naujų darbo vietų (pilnų etatų).

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją.

10 10
4. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
4.1.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip vienus metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) paramos paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau negu paskutinius vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

10 10
4.2.

Pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (juridinio asmens akcininko ar jam prilyginto asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjo (juridinio asmens) akcininkas ar jam prilygintas asmuo paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

10
5.

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal 2016 m. duomenis, nurodančius vidutinį metinį bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų, skelbiamus Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje www.ldb.lt. Jeigu projekte numatyta teikti mobilias paslaugas, projekto įgyvendinimo vieta laikoma ta savivaldybė, kurioje pareiškėjas – fizinis asmuo – deklaravo gyvenamąją vietą arba yra registruota pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė.

5.1. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį.  10 10
5.2. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį (Vilniaus r. savivaldybėje įgyvendinamiems projektams balai neskiriami). 5
6.

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje gyventojų tankis yra mažesnis negu Lietuvos vidurkis:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal 2016 m. vidutinę metinę reikšmę, skelbiamą Lietuvos statistikos departamento tinklalapyje www.stat.gov.lt. Jeigu projekte numatyta teikti mobilias paslaugas, projekto įgyvendinimo vieta laikoma ta savivaldybė, kurioje pareiškėjas – fizinis asmuo – deklaravo gyvenamąją vietą arba yra registruota pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė.

6.1. 2016 m. gyventojų tankis savivaldybėje yra iki 20 gyventojų / kv. km (imtinai); 10 10
6.2. 2016 m. gyventojų tankis savivaldybėje yra daugiau kaip 20 gyventojų / kv. km, bet neviršija bendro Lietuvos vidurkio. 5
7.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

7.1. iki 29 metų (imtinai) amžiaus. 10 10
7.2. nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus. 5
8.

Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

5 5
Didžiausia balų suma iš viso: 100


Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 60 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Parama išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis, atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos:
– parama mokama dviem dalinėmis išmokomis, jeigu verslo planas įgyvendinamas per 3 metus. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama avansu, po paramos sutarties pasirašymo dienos. Paskutinė 50 proc. išmokos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą;
– parama mokama trimis dalinėmis išmokomis, jeigu verslo planas įgyvendinamas per ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama avansu po paramos sutarties pasirašymo dienos. Antroji (tarpinė) išmokos dalis, sudaranti 30 proc. visos išmokos sumos, mokama, jeigu ne mažiau kaip 80 proc. išmokėtos paramos sumos yra investuota ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą. Trečioji, paskutinė 20 proc. išmokos dalis, mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas ir paramos gavėjas pateikia galutinį mokėjimo prašymą.

Verslo plano ir kitų dokumentų parengimo bei projekto vykdymo kaina:
– Paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo, taip pat susirašinėjimo su NMA, projekto vertinimo metu – 1 000  Eur * Šią sumą dalinat į tris mokėjimus – 20 proc. pasirašius sutartį – avansinis apmokėjimas, 50 proc – gavus parengtus dokumentus, paraiškai pateikti, 30 proc. gavus NMA raštą apie priimtą sprendimą, skirti paramą.
Paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo, taip pat susirašinėjimo su NMA, projekto vertinimo metu ir projekto įgyvendinimas (jei projekte neplanuojamos statybos, remontas, rekonstrukcija)  – 1 100  Eur.* Šią sumą dalinat į tris mokėjimus – 20 proc. pasirašius sutartį – avansinis apmokėjimas, 50 proc – gavus parengtus dokumentus, paraiškai pateikti, 30 proc. gavus NMA raštą apie priimtą sprendimą, skirti paramą.

– Paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo, taip pat susirašinėjimo su NMA, projekto vertinimo metu ir projekto įgyvendinimas, jei projekte planuojamos statybos, remontas, rekonstrukcija1 400  Eur.* Šią sumą dalinat į tris mokėjimus – 20 proc. pasirašius sutartį – avansinis apmokėjimas, 50 proc – gavus parengtus dokumentus, paraiškai pateikti, 30 proc. gavus NMA raštą apie priimtą sprendimą, skirti paramą.

*UAB „Magvita” pasilieka teisę konkrečias kainas ir jų išdėstymą derinti su konkrečiu klientu, atsižvelgiant į konkrečią jo situaciją.

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

 

 

 

 

Facebook Comments