imagesRemiama veikla:
1. biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
2. biometano gamyba ir suspaudimas;
3. šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose;
4. degazuotojo substrato gamyba.
Viename projekte gali būti remiamos kelios veiklos, tačiau 1 punkte nurodyta veikla yra privaloma.


Tinkami pareiškėjai:

1. ūkininkai, nustatyta tvarka įregistravę valdą, ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo užsiimantys gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste ir kai ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų gaunama iš šių veiklų, ir (arba) sudarę ilgalaikes ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartis dėl gyvulių ar paukščių mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo;
2. veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos arba mažos įmonės, nustatyta tvarka įregistravusios valdą, ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo užsiimančios gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste ir kai ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų gaunama iš šių veiklų, ir (arba) sudarę ilgalaikes ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartis dėl mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo. Reikalavimas ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo užsiimti gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste netaikomas naujai įsteigtoms labai mažoms arba mažoms įmonėms.

Reikalavimai projektui:
1. pareiškėjas turi užsiimti gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste arba turi būti sudaręs ilgalaikę (ne mažiau kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos) sutartį dėl mėšlo tiekimo;
2. ne mažiau kaip 50 proc. per metus pagamintų biodujų, biometano ar elektros energijos turi būti parduodama;
3. ne mažiau kaip 50 proc. per metus biodujų gamybos įrenginiuose pagamintos šilumos energijos, kai gaminama elektros ir šilumos energija, turi būti suvartojama savo reikmėms ir (arba) parduodama;
4. biodujų gamybos žaliavų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. turi sudaryti iš pareiškėjo ūkio ir (arba) pagal ilgalaikes (ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos) sutartis gaunamas gyvulių ir paukščių mėšlas. Likusią biodujų gamybos žaliavų dalį gali sudaryti pareiškėjo ūkyje ir (arba) pagal ilgalaikes (ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos) sutartis gaunamos kitos biologiškai skaidžios atliekos;
5. biodujų gamybos įrenginio elektrinė galia negali viršyti 1 MW. Gaminant tik biodujas, biodujų gamybos įrenginio galia negali viršyti 500 m3 biodujų per valandą, o gaminant tik biometaną, gamybos įrenginio galia negali viršyti 250 m3 per valandą;

Paramos dydis: didžiausia paramos suma – iki 1 600 000 Eur
Paramos intensyvumas – iki 60 proc.
Didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio elektrinio galingumo 1 kW, kai iš biodujų gaminama elektros energija, negali būti didesnė kaip 3100 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas eurų). Didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio 1 m3 per valandą gaminamam biodujų kiekiui, gaminant tik biodujas, negali būti didesnė kaip 5500 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai eurų), o gaminant biometaną, didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio 1 m3 per valandą gaminamam biometano kiekiui, negali būti didesnė kaip 11970 Eur (vienuolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt eurų).

Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Tačiau, tuo atveju, kai pareiškėjas paramos paraiškoje, verslo plane nurodo, kad projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti iki 60 mėnesių (iki 5 metų) nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. nauja žemės ūkio technika, skirta projekto reikmėms. Įsigyjama nauja žemės ūkio technika turi būti kompleksinė projekto dalis, tačiau pareiškėjui leidžiama įsigyti TRI arba TR2 kategorijų 1 traktorių ir 1 priekabą, kai biodujų gamybos įrenginio elektrinė galia yra iki 500 kW arba biodujų gamybos apimtis neviršija 250 m3 biodujų per valandą, ir ne daugiau kaip 2 traktorius ir 2 priekabas, kai biodujų gamybos įrenginio elektrinė galia yra iki 1MW arba biodujų gamybos apimtis neviršija 500 m3 biodujų per valandą;
2. nauji technologiniai įrenginiai, skirti projekto reikmėms;
3. transformatorinė ir elektros kabeliai, skirti projekto reikmėms;
4. nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms;
5. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba ir (arba) rekonstrukcija;
6. infrastruktūra paramos gavėjo valdoje (objekto statybos vietoje), jei ji susijusi su biodujų, elektros energijos ir šilumos gamyba ir (arba) paruošimu realizacijai ar skirta paramos gavėjo ūkio reikmėms:
    6.1. kelių, aikštelių ir degazuotojo substrato saugyklų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;
    6.2. vietinio vandentiekio, artezinių gręžinių ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;
7. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos, vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.

Projektai bus vertinami skaičiuojant prioriteto balus, kurie bus skiriami pagal:
1. perdirbamo mėšlo kiekis:
   1.1. iki 10 000 tonų per metus mėšlo imtinai – suteikiama 20 balų;
   1.2. daugiau kaip 10 000 tonų per metus mėšlo – suteikiama 30 balų;
2. mėšlo tiekėjų skaičius:
   2.1. nuo 3 iki 5 tiekėjų imtinai – suteikiama 20 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);
   2.2. daugiau kaip 5 tiekėjai – suteikiama 30 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);
3. biodujų gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalis:
   3.1. nuo 5 iki 10 proc. imtinai – suteikiama 15 balų;
   3.2. daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų;
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
   4.1. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų imtinai – suteikiama 15 balų;
   4.2. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų imtinai – suteikiama 20 balų.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Tuo atveju, kai paramos paraiškos surenka vienodą atrankos balų skaičių, bet joms finansuoti lėšų nepakanka, turi būti atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas:
1. pagal pareiškėjus, kurie yra negavę EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
2. pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d.

Paraiškų rinkimo etapui skirta 15 mln Eur paramos lėšų.

PRIEMONĖS TAISYKLES GALITE RASTI ČIA

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

 

Facebook Comments