Young-farmer2017 M. PRIEMONĖS TAISYKLĖS


Parama skiriama jaunesniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai.

Žemės ūkio valda ir ūkis turi būti registruoti jaunojo ūkininko vardu ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Taip pat, jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti (deklaravęs pasėlių).

Paramos suma vienam paramos gavėjui iki 40 000 Eur be PVM.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. nauja žemės ūkio technika, įranga
(prie šios kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės, žemės ūkio įranga laikoa ta įranga, kuri tiesiogiai susijusi su žemės ūkio produktų gamyba).
2. naudoti traktoriai senesni kaip 7 metų nuo pagaminimo datos.
3. nauji technologiniai įrenginiai.
4. Nauja kompiuterinė technika ir programinė įranga.
5. Naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės.

6. ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos (vertė nustatoma vadovaujantis biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinėmis kainomis, kurios tvirtinamos žemės ūkio ministro įsakymu);
7. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);
8. infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms;
9. naujos statybinės medžiagos;
10. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos;
11. bendrosios išlaidos.

12. projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;

Prioritetiniai balai bus teikiami šiems ūkininkams:
1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip (apvalinama iki sveiko skaičiaus):

1.1. nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur suteikiama 4 balai;
1.2. nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – 8 balai;
1.3. nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – 12 balų;
1.4. nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – 16 balų;
1.5. nuo 30 001 Eur ir daugiau – 20 balų.
2. Projekte numatytų investicijų į statybą ir/arba rekonstrukciją, ir/arba kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra nemažiau kaip 50 proc., tinkamų finansuoti išlaidų sumos – suteikiami 5 balai.
3. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis, kai:

3.1. pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį (kai pajamos iš gyvulininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, SG skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus:
3.1.1. nuo 6 iki 8,99 SGV suteikiama 4 balai;
3.1.2. nuo 9 iki 11,99 SGV – 8 balai;
3.1.3. nuo 12 iki 14,99 SGV – 12 balų;
3.1.4. nuo 15 iki 17,99 SGV – 16 balų;
3.1.5. nuo 18 SGV ir daugiau – 20 balų;
3.2. pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės sudaro ne mažiau 50 proc ūkio pajamų) suteikiama 15 balų.
3.3. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – suteikiama 15 balų;

3.3. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
3.3.1. nuo 30 proc. iki 39,99 proc. suteikiama 10 balų;
3.3.2. nuo 40 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų.
4. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas, kuris yra išduodamas vieninjančiosios organizacijos, pvz: Žemės ūkio rūmai), – suteikiama 5 balai;

5. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Už vieną hą ŽŪN suteikiama po du balus, tačiau ne daugiau kaip 10 balų.
6. Prašoma mažesnės paramos sumos nei didžiausia taisyklėse numatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 15 balų.
7. projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų – gyvulininkystė. (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal tuo metu galiojančius teisės aktus), suteikiama 5 balai.
8. Pareiškėjas, kaip valdos valdytojas kuriasi perimtoje valdoje (perimta visa valda, kuri įkurta ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki paraiškos pateikimo), kuri nėra gavusi investicinės paramos tame pačiame specializuotame žemės ūkio sektoriuje pagal KPP 2007-2013 ir KPP 2014-2020 priemones (atrankos kriterijus netaikomas, jei kuriamasi valdoje, kuriai buvo skirta parama pagal gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ar uogininkystės sektorių, o dabar joje planuojama įkurti specializuotą augalininkystės ūkį) – suteikiama 15 balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui bus renkamos 2017 m. liepos mėn. 3 – 31 dienomis.


Verslo plano ir kitų dokumentų parengimo bei projekto vykdymo kaina:
paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo – pasirašius sutartį iki liepos 14 d. –  1250 Eur* (šią sumą dalinant į du mokėjimus: pagrindinį ir sėkmės mokestį, mokamą kuomet gaunate paramą.

*UAB „Magvita” pasilieka teisę konkrečias kainas ir jų išdėstymą derinti su konkrečiu klientu, atsižvelgiant į konkrečią jo situaciją. Kainos gali keistis artėjant paraiškų pateikimo galutiniam terminui.


Gyvūnai  SGV dydis Norint surinkti 4 balus (gyvulių skaičius (vnt) atitinka 6 SGV) Norint surinkti 8 balus (gyvulių skaičius (vnt) atitinka 12 SGV) Norint surinkti 12 balų (gyvulių skaičius (vnt) atitinka 18 SGV) Norint surinkti 16 balų (gyvulių skaičius (vnt) atitinka 23 SGV) Norint surinkti 20 balų (gyvulių skaičius atitinka 29 SGV)
Paršavedės, kuiliai 0,35 17,1 34,3 51,4 65,7 82,9
Paršeliai iki 2 mėn. 0,01 600,0 1200,0 1800,0 2300,0 2900,0
Kiaulės nuo 2 iki 8 mėn. 0,1 60,0 120,0 180,0 230,0 290,0
Kiaulės nuo 8 mėn. 0,11 54,5 109,1 163,6 209,1 263,6
Karvės, buliai 1 6,0 12,0 18,0 23,0 29,0
Veršeliai iki 1 m. 0,25 24,0 48,0 72,0 92,0 116,0
Galvijai (prieaugis) nuo 1 iki 2 m. 0,7 8,6 17,1 25,7 32,9 41,4
Taurieji elniai 0,2 30,0 60,0 90,0 115,0 145,0
Danieliai, dėmėtieji elniai 0,11 54,5 109,1 163,6 209,1 263,6
Bizonai, stumbrai 0,6 10,0 20,0 30,0 38,3 48,3
Avys, ožkos 0,07 85,7 171,4 257,1 328,6 414,3
Arkliai nuo 1 m. 1 6,0 12,0 18,0 23,0 29,0
Kumeliukai iki 1 m. 0,4 15,0 30,0 45,0 57,5 72,5
Vištos (dedeklės) 0,007 857,1 1714,3 2571,4 3285,7 4142,9
Broileriai (mėsiniai) 0,0004 15000,0 30000,0 45000,0 57500,0 72500,0
Kalakutai (auginami iki 70 d. amžiaus) 0,0064 937,5 1875,0 2812,5 3593,8 4531,3
Kalakutai (auginami iki 133 d. amžiaus) 0,0133 451,1 902,3 1353,4 1729,3 2180,5
Antys 0,0086 697,7 1395,3 2093,0 2674,4 3372,1
Žąsys 0,016 375,0 750,0 1125,0 1437,5 1812,5
Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki atjunkymo) 0,025 240,0 480,0 720,0 920,0 1160,0
Šinšilos 0,0014 4285,7 8571,4 12857,1 16428,6 20714,3
Audinės/kiaunės (suaugę gyvūnai) 0,025 240,0 480,0 720,0 920,0 1160,0
Lapės (suaugę gyvūnai) 0,067 89,6 179,1 268,7 343,3 432,8
Stručiai (suaugę gyvūnai) 0,4 15,0 30,0 45,0 57,5 72,5
Putpelės dedėklės 0,0022 2727,3 5454,5 8181,8 10454,5 13181,8
Mėsinės putpelės 0,000208 28846,2 57692,3 86538,5 110576,9 139423,1

 

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments