Verslo klasteris LT


Verslo klasteris – tai ne mažiau kaip 5 savarankiškų MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti integruota į gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines, santalka, egzistuojanti partnerystės principu. Ne mažiau negu 2 verslo klasterio nariai turi veikti ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo ir kiekvieno jų metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 145.000 eurų arba visų klasterio narių bendros metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 500.000 eurų.


PRIEMONĖS TAISYKLIŲ PROJEKTAS

Priemonės tikslas – paskatinti MVĮ, nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

Pagal priemonę remiama veikla:
1. Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;

2. Eksperto darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
3. Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių ir kitų paslaugų pirkimu;
4. Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius) išlaidos.

Tinkami pareiškėjai:
1. Viena iš verslo klasterio įmonių: maža, labai mažai ar vidutinė įmonė;

2. Klasterio koordinatorius;
3. Asocijuotos verslo struktūros;
4. Pramonės, prekybos ir amatų rūmai.

Projektų įgyvendinimo trukmė: ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai

Paramos dydis:
Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 450 000 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų). Vienai klasterio įmonei negali būti skirta daugiau kaip 200 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. Projekto vykdymas:

1.1. narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis – 50 proc. intensyvumas.
1.2. eksperto darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos – 50 proc. intensyvumas.
1.3.  išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių ir kitų paslaugų pirkimu – 50 proc. intensyvumas.
1.4.  rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius) išlaidos – 50 proc. intensyvumas.
1.5.  projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos – 100 proc. intensyvumas.
2. Informavimas apie projektą – 100 proc. intensyvumas.
3
Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą
3.1.  Administruojančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams- 100 proc. intensyvumas.
3.2. Administruojančio personalo komandiruočių išlaidos – 100 proc. intensyvumas.
3.3.  Su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos – 100 proc. intensyvumas.
Netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją normą apskaičiuojama vadovaujantis Projekto taisyklių 10 priedu. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 10 proc. tinkamų išlaidų, finansuojamų sumos – 100 proc. intensyvumas.

Šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 4 800 000 Eur 

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

 

Facebook Comments