RES pramonei LT+

Priemonės trenewable-energy-imagesikslas – skatinti įmones didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą, finansuojant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimą, naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimą ir diegimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti, sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
Pareiškėjai: MVĮ ir didelės pramonės įmonės (besivystantis ir pažengęs verslas).
Remiamos veiklos: investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama, ir pagalba nepriklauso nuo produkcijos. Atsinaujinantys energijos ištekliai suprantami kaip tokie atsinaujinantys neiškastiniai energijos šaltiniai: vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.
Išlaidos: tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti. Jos nustatomos taip (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas Nr.651/2014 41 str.6 punktas):
a) jeigu investicijų į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą išlaidų dalį visose investicinėse išlaidose galima lengvai nustatyti kaip atskirą investiciją, pavyzdžiui, kaip jau esamų įrenginių papildomą dalį, ši su atsinaujinančių išteklių energija susijusių išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos;
b) jeigu investicijų į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą išlaidų dalį galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos, šis abiejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su atsinaujinančiąja energija susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas;
c) tam tikrų mažos galios įrenginių atveju, kai mažiau aplinkai naudingų investicijų negalima nustatyti, kadangi nėra riboto dydžio įrenginių, bendros investicinės išlaidos siekiant užtikrinti aukštesnį aplinkos apsaugos lygį yra tinkamos finansuoti išlaidos.Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti.
Paramos dydis – iki 3 mln. Lt.
Intensyvumas:
– Didelėms įmonėms:
1) iki 60 % (45 %+ 15%) pagal BBIR 41 str. 6 dalies a arba b punktą;
2) iki 45 % (30 %+ 15%) pagal BBIR 41 str. 6 dalies c punktą.
– Vidutinėms įmonėms:
1) iki 70 % (45 %+ 15%+10%) pagal BBIR 41 str. 6 dalies a arba b punktą;
2) iki 55 % (30 %+ 15%+10%) pagal BBIR 41 str. 6 dalies c punktą.
– Labai mažoms ir mažoms įmonėms:
1) iki 80 % (45 %+ 15%+20%) pagal BBIR 41 str. 6 dalies a arba b punktą;
2) iki 65 % (30 %+ 15%+20%) pagal BBIR 41 str. 6 dalies c punktą.

 Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments