Intelektinės nuosavybės apsauga (INT)

innovationIšradėjai ir dizaino kūrėjai kviečiami pasinaudoti parama ir apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Parama bus teikiama įmonėms ir mokslo ir studijų institucijoms. Be įprastos paramos išradimams ir dizainui apsaugoti tarptautiniu mastu, bus finansuojama patento paraiškų paieška Europos patentų tarnyboje. Paraiškos dėl intelektinės nuosavybės apsaugos priimamos iki š.m. spalio 1 d.
Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į patentuojamo išradimo ar registruojamo dizaino pagrindu kuriamo gaminio, paslaugos konkurencingumą, jo vystymo verslo strategiją, intelektinės nuosavybės objekto savininko patirtį ir rezultatus komercinant panašios srities produktus. 

Parama intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti skiriama pagal Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-75 (su vėlesniais pakeitimais). Parama yra prilyginama de minimis pagalbai.

Paramos tikslas – skatinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu.

Remiamos veiklos:
1. Išradimų patentavimas – veiksmai, susiję su Europos patento arba patento, išduoto tarptautinės patento paraiškos pagrindu, gavimu.

2. Dizaino registravimas – veiksmai, susiję Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimu.
3.  Patento paraiškų paieška – patento paraiškose nurodytų išradimų technikos lygio paieška Europos patentų tarnyboje.

Numatytos skirti paramos suma – iki 159 291 Eur.

Paramos projektui dydis – didžiausias galimas paramos, teikiamos tam pačiam išradimui patentuoti, dizainui registruoti ar patento paraiškos paieškai atlikti, dydis – 28 962 Eur.

Paramos intensyvumas iki 80 proc. projekto tinkamų išlaidų.

Daugiau informacijos rasite ČIA

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

 

 

Facebook Comments