Intelektas LT

Priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą, skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEPI infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas.
Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP (moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra) veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
Tinkamos veiklos:
– taikomieji moksliniai tyrimai;
– eksperimentinės (technologinės) plėtros veiklos: produkto prototipo sukūrimas, demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir tvirtinimas realias naudojimo sąlygas atitinkančioje aplinkoje;
– įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją);
– laboratorijų akreditacija įmonėse.

Pirmuoju 2015 metų kvietimu planuojama paskirstyti iki 60 006 000 Eur

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments