E-verslas LT

Internet-Marketing-TipsPriemonės tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau šiame skirsnyje vadinama – MVĮ) diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti.
Galimi pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys (labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės), vykdantys gamybos ir (ar) paslaugų veiklas ir neteikiantys elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir (ar) diegimo paslaugų, priskirtini prie MVĮ, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų). MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai.

Remiamos veiklos: įmonės investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti.
Tinkamos finansuoti išlaidos yra:
1*. kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios 1 300 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų eurų) vienam kompiuteriui su papildoma įranga – monitoriumi, pele ir klaviatūra. Kompiuterinė įranga gali būti įsigyjama finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) būdu, tačiau finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) būdu įsigyta kompiuterinė įranga iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;
2. standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos;
3. patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos;
4*. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos. Standartinės biuro įrangos (pvz., fakso aparatų, telefonų, projektorių, kopijavimo aparatų, spausdintuvų ir pan.) išlaidos yra netinkamos finansuoti.
*Bendra išlaidų, nurodytų 1 ir 4 papunkčiuose, suma gali sudaryti ne daugiau kaip 30 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
Visas projekte įsigyjamas materialusis turtas iki jo įsigijimo turi būti naujas (nenaudotas).

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 35 000 Eur.
Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 Eur.
Projekto intensyvumas:
1. iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė.
2. iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Kvietimas galioja iki spalio 29 dienos.

Paraiškos ir susijusių dokumentų parengimo, taip pat susirašinėjimo su LVPA, projekto vertinimo metu kaina iki 5 proc. prašomos paramos sumos.*

*UAB „Magvita” pasilieka teisę konkrečias kainas ir jų išdėstymą (išskiriant arba ne “sėkmės mokestį”) derinti su konkrečiu klientu, atsižvelgiant į konkrečią jo situaciją.

Šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 4 500 000 Eur

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments