Kvietimai verslui


Šiuo metu aktualūs kvietimai

Inoklaster LT. Finansavimo tikslas – skatinti privačių juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir inovacijų veiklas. Finansuojamos veiklos: moksliniai tyrimai ir inovacijos. Remiamos veiklos – MTEP klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas), mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kitos veiklos). Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra: 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) (energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės kryptims); 100 000 Eur (šimtas tūkstančių eurų) (agroinovacijų ir maisto technologijų, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų; sveikatos technologijų ir biotechnologijų; transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų kryptims (IRT) kryptims). Kvietimas galioja iki 2016-08-24, 16:00. Daugiau informacijos ČIA.

Eco-inovacijos LT+. Remiamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita). Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Daugiau informacijos ČIA.


2014-2020 metais  ES parama verslui apima mokslinių-technologinių-eksperimentinių priemonių sektorių, verslo skatinimo ir ekonominio efektyvumo didinimo, energijos efektyvumo didinimo, žmogiškųjų išteklių gerinimo sritis. Šios sritys išskaidomas į MTEP, Verslo, energijos efektyvumo ir žmogiškųjų išteklių priemones. 2015 metų I-II ketvirčiais planuojami skelbti kvietimai šioms priemonėms finansuoti:
– Procesas LT

– Intelektas LT šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 55 165 662,65 Eur
– Inoklaster LT šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 5 792 400,37 Eur
– Inogeb LT šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 3 861 600,15 Eur
– Inoconnect šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 868 860,06 Eur
– Smart invest LT+ šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 12 194 527,05 Eur
– Verslo klasteris šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 4 682 190,11 Eur
– E-verslas LT šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 4 500 000,00 Eur
– Auditas pramonei LT šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 2 896 200,00 Eur
– RES pramonei LT+ šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 18 430 364,82 Eur
– Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 2 500 000 Eur
– Inomokymai šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 724 050,05 Eur
– Pameistrystė šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 4 585 650,29 Eur

 

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments