mature-students-learning-computer-skills-5948018
Finansavimo tikslas
– sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos. Galimi partneriai yra savivaldybių administracijos, nevyriausybinės organizacijos ir darbdavių organizacijos. Pareiškėjams rekomenduojama į partnerius įtraukti tos teritorijos, kurioje planuojama vykdyti veiklą, savivaldybės administraciją. Pareiškėjas turi turėti pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą:
1. pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 3 metus iki paraiškos pateikimo datos;
2. pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo sandoryje arba veiklos nuostatuose) nurodyti pagrindiniai pareiškėjo veiklos tikslai ir uždaviniai turi būti susiję su socialinių paslaugų teikimu ir (arba) socialinės integracijos veikla.
Remiamos veiklos
1. Vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas:
1.1. vyresnių darbingo amžiaus asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą;
1.2. savanorius priimančių organizacijų mokymai ir individualios konsultacijos, mentorystės paslaugų jiems teikimas;
1.3. mokymo, informavimo, konsultavimo paslaugų teikimas savanoriškoje veikloje ketinantiems dalyvauti ir dalyvaujantiems vyresniems darbingo amžiaus asmenims;
1.4. kitos su savanoriškos veiklos organizavimu ir vykdymu susijusios veiklos, reikalingos projekto tikslui pasiekti.
2. Vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvavimas, individualus darbas su jais, jų poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, siekiant vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje.
3. Mokymai, skirti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendriesiems gebėjimams, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB) (OL 2006 L 394, p. 10), ugdyti. Bendrieji gebėjimai:
3.1. bendravimas gimtąja kalba;
3.2. bendravimas užsienio kalbomis;
3.3. matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse;
3.4. skaitmeninis raštingumas;
3.5. mokymasis mokytis;
3.6. socialiniai ir pilietiniai gebėjimai;
3.7. iniciatyva ir verslumas;
3.8. kultūrinis sąmoningumas ir raiška.
4. Švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, skirtų vyresnių darbingo amžiaus asmenų potencialui skatinti, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, teigiamai formuoti visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis, organizavimas.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 eurų, mažiausia – 55 000 eurų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) savo iniciatyva, savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas. Projektą vykdančio personalo darbo vietos įsteigimo (kompiuterinės įrangos, baldų ir kitų darbo vietai reikalingų prekių pirkimo) išlaidos.
2. Projekto vykdymas.
2.1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis išlaidos, kai projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį). Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ nuostatomis. Kitų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos darbo sutartys, kai tas darbas yra pagrindinis arba esamų darbo sutarčių papildymai, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte (tokiu atveju sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama prie projekto, ir nurodomas atlygis);
2.2. Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių išlaidos;
2.3. Mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamų baldų, įrangos ir įrenginių pirkimo išlaidas) pirkimo ir nuomos išlaidos; įrangos nuomos išlaidos;
2.4. Projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos;
2.5. Dalyvių kelionių, apgyvendinimo, dalyvavimo renginiuose ir panašios išlaidos;
2.6. Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme numatytos išlaidos (pvz., savanorio kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, privalomojo sveikatos draudimo ir kitos išlaidos);
2.7. Iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų įgyvendinti Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, išlaidos, jei jos atitinka Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus.
Savanorius priimančiai organizacijai gali būti kompensuojamos tik dalyvio išlaidos, numatytos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, jei savanorius priimanti organizacija nėra projekto partneris.
3. Informavimas apie projektą.
3.1. Privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.1, 450.2, 450.6 papunkčiuose, išlaidos;
3.2. Kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, spaudos konferencijų, informacinių renginių, seminarų, diskusijų, projekto reklamos (spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt.), informacinių leidinių, reprezentacinių priemonių išlaidos.
Kiekvieno projekto, įgyvendinamo pagal Aprašą, viešinimo išlaidos neturi sudaryti daugiau kaip 5 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų, kurių suma nustatoma atliekant projekto tinkamumo finansuoti vertinimą arba keičiant projekto sutartį, sumos.
4. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu „Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas“

Šiai priemonei ketinama paskirstyti 6 000 000 Eur. Finansuojant mažiausiai 60 projektų.

Rengiame paraišką finansavimui gauti, teikiame konsultacijas ir vykdome projekto administravimą. Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

 

Facebook Comments