7 VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS

KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS

Atsakinga ministerija Finansavimo lėšos, Eur 2015 m. planuojami kvietimai
7.3 INVESTICINIS PRIORITETAS Galimybės gauti darbą suteikimas ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims, įskaitant ilgalaikius bedarbius ir asmenis, nutolusius nuo darbo rinkos, pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą

226 269 027 Eur [1]

 

7.3.2 UŽDAVINYS Padidinti valstybės įdarbinimo tarnybos veiksmingumą ir labiau orientuoti į rezultatus

Priemonė 07.3.2-ESFA-V-403 Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų stiprinimas

SADM 2 316 960 Eur II ketvirtis
7.4 INVESTICINIS PRIORITETAS Jaunimo, visų pirma nedirbančio ir nesimokančio, įskaitant marginalizuotų bendruomenių jaunimą ir tą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ilgalaikė integracija į darbo rinką, taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą

81 018 036 Eur

 

7.4.1 UŽDAVINYS Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių

Priemonė 07.4.1-ESFA-V-404 Jaunimo užimtumo didinimas

SADM 89 706 637 Eur  II ketvirtis
8 VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS IR KOVA SU SKURDU
8.3 INVESTICINIS PRIORITETAS Aktyvi įtrauktis, visų pirma siekiant skatinti lygias galimybes, dalyvavimą daro rinkoje ir geresnes įsidarbinimo galimybes

57 924 006 Eur

 8.3.1 UŽDAVINYS Paskatinti labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos asmenų integraciją į darbo rinką

Priemonė 08.3.1-ESFA-V-411 Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

Priemonė 08.3.1-ESFA-V-412 Romų socialinė integracija

SADM 46 937 091 Eur

 III ketvirtis

III ketvirtis

8.4 INVESTICINIS PRIORITETAS Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas

106 904 236 Eur

8.4.1 UŽDAVINYS Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai

Priemonė 08.4.1-ESFA-V-405 Institucinės globos pertvarka

SADM 63 605 535 Eur  II ketvirtis

8.4.2 UŽDAVINYS Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą

Priemonė 08.4.2-ESFA-V-613 Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos

Priemonė 08.4.2-ESFA-V-625 Sveikatos priežiūros paslaugų traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais kokybės ir prieinamumo gerinimas

Priemonė 08.4.2-ESFA-V-628 Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas

Priemonė 08.4.2-ESFA-K-629 Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje

Priemonė 08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu

SM 38 300 000 Eur

 

II ketvirtis

IV ketvirtis

II ketvirtis

IV ketvirtis

III ketvirtis

8.5 INVESTICINIS PRIORITETAS Socialinės verslininkystės ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse bei socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimas siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes

41 904 236 Eur [2]

8.5.1 UŽDAVINYS Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą

Priemonė 08.5.1-ESFA-V-406 Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse

SADM 52 215 174 Eur  IV ketvirtis
8.6. INVESTICINIS PRIORITETAS BIVP strategijų įgyvendinimas

14 340 102 Eur

8.6.1 UŽDAVINYS Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius

Priemonė 08.6.1-ESFA-T-909 ,,Vietos plėtros strategijų rengimas“

VRM II ketvirtis

9 VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS

9.2 INVESTICINIS PRIORITETAS

Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, lygių galimybių gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus, tarp jų formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą, užtikrinimas

77 774 079 Eur

 

 

9.2.1 UŽDAVINYS Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje

Priemonė 09.2.1-ESFA-V-706 Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas

ŠMM  III ketvirtis

9.2.2 UŽDAVINYS Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių

Priemonė 09.2.2-ESFA-V-707 Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas

ŠMM  II ketvirtis
9.3. INVESTICINIS PRIORITETAS Aukštojo ir lygiaverčio jam mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas, siekiant didesnės studentų įtraukties ir geresnio mokymosi pažangumo, atkreipiant dėmesį į atskirties grupes

186 209 989 Eur

 

9.3.1. UŽDAVINYS Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą

Priemonė 09.3.1-ESFA-V-708  Studijų prieinamumo didinimas

Priemonė 09.3.1-ESFA-V-709 Studijų tarptautiškumo didinimas

ŠMM

III ketvirtis

IV ketvirtis

9.3.2. UŽDAVINYS Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo

Priemonė 09.3.2-ESFA-V-710 Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas

ŠMM II ketvirtis

9.3.3. UŽDAVINYS Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas

Priemonė 09.3.3-ESFA-V-711 Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas

ŠMM  II ketvirtis
9.4. INVESTICINIS PRIORITETAS Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, pasitelkiant profesinį mokymą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas

191 329 853 Eur[3]

9.4.1. UŽDAVINYS Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą

Priemonė 09.4.1-ESFA-V-713 Švietimo valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas

ŠMM  III ketvirtis

9.4.2. UŽDAVINYS Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis

Priemonė 09.4.2-ESFA-K-714  Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra

Priemonė 09.4.2-ESFA-V-715 Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas

ŠMM

 

IV ketvirtis

 

IV ketvirtis

9.4.3 UŽDAVINYS Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių

Priemonė 09.4.3-ESFA-K-833 Žmogiškieji ištekliai Invest LT+

Priemonė 09.4.3-ESFA-K-834 Inomokymai

Priemonė 09.4.3-ESFA-K-835 Pameistrystė

Priemonė 09.4.3-ESFA-K-836 Kompetencija Lt

Priemonė 09.4.3-ESFA-V-837 Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai

ŪM

57 537 842 Eur

 

 

II ketvirtis

II ketvirtis

II ketvirtis

IV ketvirtis

IV ketvirtis

10 VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS

VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS

10.1. INVESTICINIS PRIORITETAS Investavimas į institucinių gebėjimų stiprinimą ir veiksmingesnį viešąjį administravimą bei viešąsias paslaugas nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo

150 359 184 Eur

 

10.1.1 UŽDAVINYS Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus

Priemonė 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“

Priemonė 10.1.1-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“

VRM

 

III ketvirtis

 

IV ketvirtis

10.1.2 UŽDAVINYS Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą

Priemonė 10.1.2-ESFA-V-916 ,,Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas”

 

VRM

 

IV ketvirtis

10.1.3 UŽDAVINYS Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams

Priemonė 10.1.3-ESFA-V-919 ,,Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“

VRM IV ketvirtis

10.1.4 UŽDAVINYS Pagerinti verslo reguliavimo aplinką

Priemonė 10.1.4-ESFA-V-922 ,,Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“

VRM III ketvirtis

10.1.5 UŽDAVINYS Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje

Priemonė 10.1.5-ESFA-V-924 ,,Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygiu“

Priemonė 10.1.5-ESFA-V-925,,Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“

VRM

 

III ketvirtis

 

IV ketvirtis

 

Facebook Comments